Právny servis

Zmluvy k prevodu nehnuteľností:
• prostredníctvom našej spoločnosti Vám poskytneme právne poradenstvo pri prevode nehnuteľností a vypracovanie všetkých typov zmlúv pri nakladaní s nehnuteľnosťami (vypracovanie zmlúv, ich prepracovanie a posúdenie). Ide o tieto typy zmlúv: kúpno-predajné zmluvy, nájomné zmluvy, zmluvy o krátkodobom nájme, darovacie zmluvy, zmluvy o zriadení vecného bremena spolu s návrhmi na vklad do katastra nehnuteľností.

Obchodné spoločnosti:
• založenie spoločnosti s ručením obmedzeným  a iných obchodných spoločností,
• zmeny v zapísaných údajoch  o obchodných spoločnostiach  v Obchodnom registri a Živnostenskom registri (napr. zmena obchodného mena, zmena sídla spoločnosti, zmena štatutárneho orgánu, zmena spoločníkov, zmena a doplnenie predmetov podnikania, prevody obchodných podielov, zmena právnej formy),
• zlučovanie a splynutie spoločností.Realitný softvér backOFFICE®