Ochrana proti legalizácii
z príjmov z trestnej činnosti

Vážení klienti,


touto cestou Vás chceme informovať o tom, že naša spoločnosť si riadne plní povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

 

Práva a povinnosti fyzických a právnických osôb pri predchádzaní a odhaľovaní legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu upravuje zákon č. 297/2008 Z.z o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

Povinnosti vyplývajúce povinným osobám, ktoré sú špecifikované v § 5 zákona č. 297/2008 Z.z.,sú:


• písomne vypracovať program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu;
• posudzovať, či je pripravovaný alebo vykonávaný obchod neobvyklý;
• neobvyklú obchodnú operáciu hlásiť spravodajskej jednotke finančnej polície (SJFP);
• zabezpečiť odbornú prípravu zamestnancov, ktorá je zameraná na oboznámenie sa s programom, najmenej raz za kalendárny rok a vždy pred zaradením zamestnanca na prácu, pri ktorej bude plniť úlohy podľa tohto zákona;
• zabezpečiť, aby k programu vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu mal nepretržitý prístup každý zamestnanec, ktorý plní úlohy podľa tohto zákona;
• uchovávať počas piatich rokov od skončenia zmluvného vzťahu s klientom alebo od vykonania obchodu všetky údaje a písomné doklady o ňom;
• vytvoriť finančnej spravodajskej jednotke primerané podmienky na výkon kontroly, poskytnúť jej potrebnú súčinnosť a zdržať sa konania, ktoré by mohlo mariť výkon kontroly;
• poskytovať spravodajskej jednotke finančnej polície (SJFP) na požiadanie informácie a písomné doklady o plnení povinností za obdobie predchádzajúcich piatich rokov

 

Týmto chceme zároveň informovať, že naša spoločnosť má vypracovaný Program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu je interným predpisom, ktorý konkretizuje jednotlivé všeobecne formulované ustanovenia zákona a špecifikuje ako sa v danom podnikateľskom subjekte budú plniť jednotlivé úlohy vyplývajúce zo zákona č. 297/2008, kto bude za ich plnenie zodpovedný, ako bude prebiehať vzdelávanie zamestnancov a ako konkrétne sa budú posudzovať neobvyklé obchodné operácie a má zákonom definovaný obsah programu vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu:


• prehľad foriem neobvyklých obchodných operácií podľa predmetu činnosti povinnej osoby,
• spôsob vykonávania starostlivosti vo vzťahu ku klientovi,
• spôsob hodnotenia a riadenia rizík podľa § 10 ods. 4,
• postup pri posudzovaní, či je pripravovaný alebo vykonávaný obchod neobvyklý,
• postup od zistenia neobvyklej obchodnej operácie po jej neodkladné ohlásenie finančnej spravodajskej jednotke, vrátane postupu a zodpovednosti zamestnancov, ktorí neobvyklú obchodnú operáciu posudzujú,
• postup pri zdržaní neobvyklej obchodnej operácie podľa § 16,
• postup pri uchovávaní údajov podľa § 19,
• určenie osoby, ktorá je zodpovedná za ochranu pred legalizáciou a financovaním terorizmu a zabezpečuje ohlasovanie neobvyklých obchodných operácií a priebežný styk s finančnou spravodajskou jednotkou,
• spôsob zabezpečenia ochrany zamestnanca, ktorý zisťuje neobvyklé obchodné operácie,
• obsah a harmonogram odbornej prípravy zamestnancov, ktorí môžu pri svojej práci prísť do styku s neobvyklou obchodnou operáciou,
• spôsob vykonávania kontroly dodržiavania programu a povinností vyplývajúcich z tohto zákona pre povinnú osobu.


STORM real s.r.o., Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 118953/B, IČO: 50833553, DIČ: 2120496257, sídlo: Jégého 16, 821 08 Bratislava, Slovenská republika. Štatutárny orgán (konateľ): Mgr. Tatiana Halajová.

 Realitný softvér backOFFICE®