Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

 

STORM real s.r.o.

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, vl. č. 118953/B, oddiel Sro, IČO: 50833553, DIČ: 2120496257, IČ DPH: nie je platca DPH.

Sídlo: Jégého 16, 821 08 Bratislava, SR.

Konateľ: Mgr. Tatiana Halajová

 

 1. Spoločnosťou sa rozumie právnická osoba, podnikajúca na území Slovenskej republiky, zapísaná v obchodnom registri, pri predmete činnosti: sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť).
 2. Klientom sa rozumie akákoľvek fyzická či právnická osoba, ktorej spoločnosť poskytuje svoje služby na základe vyššie uvedeného predmetu činnosti.
 3. Ak klient usúdi, že služby poskytované príslušnou spoločnosťou sú nevyhovujúce alebo bude mať k vykonávaniu obchodného prípadu iné výhrady, je oprávnený uplatniť výhradu / výhrady (ďalej len „reklamácia/reklamácie“):
 4. poštou na adrese: STORM real s.r.o., Jégého 16, 821 08 Bratislava, SR.
 5. osobne na adrese: STORM real s.r.o., Jégého 16, 821 08 Bratislava, SR.
 6. elektronicky na adrese: info@stormreal.sk
 7. telefonicky na čísle +421 918 523324
 8. spoločnosť a klient sa v prípade telefonického kontaktu dojednajú na ďalšom postupe ohľadne podania a spísania reklamácie, postupu pri jej riešení atď.

 

 1. Spoločnosť spíše s klientom o každej reklamácii, ktorá je u nej uplatnená, reklamačný protokol v papierovej forme. Rovnopis alebo kópiu reklamačného poriadku si ponecháva aj klient podávajúci reklamáciu.
 2. Klient je povinný uplatniť reklamáciu písomne s vlastnoručným podpisom a je povinný ju spísať určito, zrozumiteľne, správne a presne uviesť reklamované skutočnosti, ktoré namieta a svoje tvrdenia aj vierohodným spôsobom dokázať - preukázať, najmä predložením právne relevantných dokladov, ktoré je povinný obstarať na svoje vlastné náklady. Klient je ďalej v tejto reklamácii povinný uviesť aj práva, ktoré týmto spôsobom voči spoločnosti uplatňuje a ktoré nie je oprávnený neskôr meniť bez súhlasu spoločnosti.
 3. Spoločnosť klientovi podávajúcemu reklamáciu, potvrdí prijatie reklamácie.
 4. Spoločnosť preskúma opodstatnenosť reklamácie a uzná ju ako oprávnenú, alebo neoprávnenú.
 5. Klient je povinný spoločnosti poskytnúť všetku súčinnosť potrebnú na objasnenie reklamovanej skutočnosti.
 6. Vybavenie reklamácie sa uskutoční ihneď, prípadne v odôvodnených prípadoch do 3 dní. Ak to nie je možné, najmä ak sa vyžaduje zložité zhodnotenie stavu reklamovanej služby, klient je o vybavení reklamácie upovedomený najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 7. Pokiaľ spoločnosť uzná reklamáciu za oprávnenú, poskytne klientovi náhradu vo forme zľavy na reklamovanú službu alebo iné plnenie.
 8. Neuznané reklamácie oprávňujú klienta na podanie žiadosti o opätovné preskúmanie oprávnenosti reklamácie do rúk konateľa spoločnosti, ktorý reklamáciu znovu posúdi a svoje rozhodnutie oznámi klientovi.
 9. Na základe zistení učinených z reklamačných protokolov vyvodzuje spoločnosť dôsledky, stanovuje metódy, návody a dáva pokyny, aby bolo možné predchádzať vzniku prípadných ďalších reklamácií.
 10. Ostatné právne vzťahy medzi spoločnosťou a klientom výslovne neupravené týmto Reklamačným poriadkom, sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzavretými medzi spoločnosťou a klientom, príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR, a to v tomto poradí.
 11. Spoločnosť je oprávnená z dôvodu zmien vo svojej obchodnej politike alebo zmien právnych predpisov na území SR, alebo na základe vývoja právneho alebo podnikateľského prostredia, alebo v záujme bezpečného fungovania informačného systému, alebo minimalizácie rizika, tento Reklamačný poriadok kedykoľvek meniť, alebo dopĺňať.
 12. Spoločnosť určí zverejnením alebo vo svojich prevádzkach alebo na svojej internetovej stránke aktuálne znenie Reklamačného poriadku. Za vady služieb nemožno považovať čerpanie služieb menšieho rozsahu spôsobené samotnými okolnosťami vyššej moci – napr. povodeň, snehová kalamita, víchrica, krupobitie, poškodenie bleskom, vrátane prerušenia dodávok elektrickej energie alebo vody.
 13. Spoločnosť spracováva osobné údaje v zmysle zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 14. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 23.08.2018

 

 

 

.....................................................

Mgr. Tatiana Halajová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklamačný formulár

 

 

Dátum podania reklamácie: .........................................................................................................

Údaje o maklérovi, ku ktorému sa reklamácia vzťahuje: ............................................................

Typ transakcie, ktorá bola zrealizovaná:  □ predaj □ prenájom □ kúpa

Špecifikácia nehnuteľnosti: .........................................................................................................

 

Údaje o osobe, ktorý podáva reklamáciu (meno, priezvisko, adresa, kontakt, email): .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Vecný obsah reklamácie (vyplňuje osoba, ktorá podáva reklamáciu). Špecifikujte tiež pochybenie v konaní makléra alebo samotnej realitnej kancelárie.

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 

 

V......., dňa:............................                                 ......................................................................       

                                                                                    Podpis osoby, ktorá podáva reklamáciu:

 

 

 

Vyjadrenie k reklamácii spoločnosťou:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Reklamácia bola uznaná za oprávnenú: □ áno □ nie

Odôvodnenie:  ..............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Spôsob vybavenia reklamácie: .....................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 

 

V......., dňa:............................                                 ......................................................................       

                                                                                             Mgr. Tatiana Halajová

 

___________________________________________________________________________

S vybavením reklamácie (*hodiace sa označte krížikom): □ súhlasím □ nesúhlasím

 

 

 

V......., dňa:............................                                 ......................................................................       

                                                                                     Podpis osoby, ktorá podáva reklamáciu

                                                                                                    Realitný softvér backOFFICE®