Rady na predaj

 

(výšku poplatkov na katastri nehnuteľností určuje sadzobník zákona o správnych poplatkoch 145/1995 Z. z.).

 

 

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE Z KATASTRA

(výšku poplatkov na katastri nehnuteľností určuje sadzobník zákona o správnych poplatkoch 145/1995 Z. z.).

vydanie výpisu z katastra nehnuteľností (list vlastníctva) - 8 €,                                                     

 

kópia z katastrálnej mapy alebo mapy bývalého pozemkového katastra alebo z pozemkovoknižnej mapy alebo mapy určeného operátu, za každú kópiu A3, A4 - 8 €, 

                                  

vydanie písomnej identifikácie parciel, za každých aj začatých 20 identifikovaných parciel alebo grafickej identifikácie parciel, za každých aj začatých 20 identifikovaných parciel zobrazených na liste formátu A4 v mierke mapy - 8 €,                       

               

kópia originálu listu vlastníctva, kópie pozemkovoknižnej vložky alebo bývalého pozemkového katastra, za každých aj začatých 20 parciel alebo bytov a nebytových priestorov - 8 €,                                           

 

Vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu uvedených listín - 3 €                                               

 

 

VKLAD DO KATASTRA:

návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností (t.j. vklad vlastníckeho práva, záložného práva, vecného bremena alebo predkupného práva). Okresný úrad by mal o návrhu rozhodnúť do 30 dní od doručenia návrhu - 66 €,                                    

 

urýchlené konanie o návrhu na začatie konania o povolení vkladu k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností (t.j. vklad vlastníckeho práva, záložného práva, vecného bremena alebo predkupného práva). Okresný úrad by mal o urýchlenom návrhu rozhodnúť do 15 dní od doručenia návrhu - 266 €,                                    

 

Ak sú predmetom návrhu na vklad do katastra nehnuteľností právne vzťahy z viacerých druhov právnych úkonov (napr. darovacia zmluva, súčasťou ktorej je zriadenie vecného bremena – práva doživotného bývania a užívania), poplatok sa vyberie za každý úkon osobitne.

 

Ak účastník konania o vklade práva podal OZNÁMENIE O ZAMÝŠĽANOM návrhu na vklad podľa katastrálneho zákona (162/1995 Z.z.), namiesto správneho poplatku 66 € zaplatíte poplatok znížený o 15 €, takže v konečnom dôsledku Vás to bude stáť 51 €.      

 

 

ĎALŠIE INFORMÁCIE Z KATASTRA

Správne poplatky sa uhrádzajú v kolkoch. Kolky je možné kúpiť na pošte, prípadne v automatoch na katastri.

 

vydanie údajov o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách, za každých aj začatých 20 parciel - 8 €,                         

 

poskytnutie katastrálneho operátu alebo iného operátu preukazujúceho vlastnícke právo k nehnuteľnosti na nahliadnutie žiadateľovi s možnosťou vyhotovenia výpisu, náčrtu alebo poskytnutie informácie z katastra nehnuteľností v rámci jedného katastrálneo územia - 3 €,                                           

 

poskytnutie informácií zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností na vyhotovenie vytyčovacieho náčrtu v rámci jedného latastrálneho územia - 17 €,

 

poskytnutie informácií z katastrálneho operátu na zisťovanie údajov pre likvidáciu obchodných spoločností, dražby, bankové subjekty, v rámci jedného katastrálneho územia - 7 €,

 

overenie štyroch vyhotovení geometrického plánu vrátane poskytnutých informácií - 27 €,                                      

 

overenie ďalších troch vyhotovení geometrického plánu - 7 €,                                           

 

vydanie kópie geometrického plánu, za každých aj začatých 5 strán formátu A4 - 8 €.                                                  

 Realitný softvér backOFFICE®